Recording Time Artist Type Year
Gee Whiz 2:22 Carla Thomas Studio 1960