Recording Time Artist Type Year
Outro/Eddie With Family 5:37 Eddie Hazel Studio 2006